نازل و آبپاش

نازل دیواری استخر در انتهای خط دهش سیستم فیلتراسیون نصب شده و آبی که از فیلتر تصفیه، تجهیزات گرمایشی و گندزدایی گذشته است را به کاسه ی استخر باز می گرداند.