هیتر سونای خشک

در این نوع هیتر سونا خشک، از نیروی برق برای گرم کردن المنت های حرارتی استفاده می شود. گرمای تولید شده به سنگ هایی که روی المنت ها چیده شده اند، انتقال پیدا می کند. این سنگ ها، گرما را ذخیره کرده و هوای اطراف خود را گرم می کنند.