کفشور استخری استیل

کفشور دریچه ای می باشد که آب های جمع شده را به سمت لوله های فاضلاب ساختمان هدایت می کند. از کف شورها در حمام، سرویس های بهداشتی، استخرها، پارکینگ ها و در مکان های بسیار دیگری استفاده می کنند.