آشغال گیر

آشغالگیر ابزاری است که در ابتدای ورود به تاسیسات تصفیه خانه قرار می گیرد تا مواد جامد درشت فاضلاب مانند تکه چوب، پارچه، پوست میوه و غیره را که ممکن است در سیستم پمپاژ یا سایر واحد های تصفیه خانه ایجاد اختلال نماید را از آن جدا نماید.