چربی گیر

چربی ها و روغن ها یکی از آلاینده های معمول در انواع فاضلاب ها هستند. عملیات حذف آلاینده ها و ذرات کلوئیدی در این روش بر اساس تزریق هوای فشرده به پساب می باشند.