اسید سولفوریک

اسید سولفوریک که برخی آن را با نام سولفوریک اسید می شناسند، مایعی با نقطه جوش بسیار بالا می باشد و مولکول های قطبی آن می توانند به سادگی با یکدیگر پیوندهای قوی هیدروژنی برقرار کنند. اسید سولفوریک گران روی بسیار بالایی دارد، این ویژگی سولفوریک اسیدها باعث می شود تا اسید سولفوریک بتواند به هر مقداری در آب حل شود و محلول های اسیدی مختلفی تولید کند.