رزین سختی گیر

رزین های تبادل یونی به طور گسترده ای در فرایندهای جدا سازی، تصفیه و انواع گندزدایی استفاده می شود. مرسوم ترین نمونه های استفاده از آن در نرم کردن آب در دستگاه سختی گیر رزینی است. سختی آب با نماد اختصاری TH بیان می شود و مقدار آن بر اساس ppm اندازه گیری می شود. باید بدانید که آب ها به دو نوع آب سخت موقت و دائم تقسیم می شوند که با خرید رزین کاتیونی یا آنیونی می توانید مشکل سختی آب را حل کنید.