سدیم متابی سولفیت

یکی از کاربردی ترین مواد شیمیایی در تصفیه آب و فاضلاب سدیم متابی سولفیت می باشد. تزریق ماده شیمیایی سدیم متابی سولفیت سبب حذف کلر آزاد در آب می شود. بنابراین میزان دقیق تزریق این ماده شیمیایی در خطوط تصفیه آب بسیار مهم می باشد.