نرده استخری (هندریل)

نردبان و هندریل استخر از ملزومات بهره برداری از استخر می باشند. استخرها با توجه به مکان احداث و مساحت باید دارای امکاناتی مانند هندریل در کناره های استخر، نردبان و دستگیره باشند.