شناور استخر

مطابق استاندارد ملی ایران طناب های شناور باید در سرتاسر خط سیر شنا کشیده شوند. در جایی که این خطوط نصب شده اند و یا کار گذاشته شده اند، باید کاملا به هم پیوسته بوده و هیچ فاصله یا فضای خالی نباید در آن وجود داشته باشد.