سیلیس

سیلیس شیشه ای، با جداسازی ذرات معلق و باکتری های مرده به کوچکی 3 میکرون، شفافیت آب استخرهای شنا را تضمین می کند.