کلرید کلسیم

زدودن یون های کلسیم و منیزیم از آب توسط نرم کننده های آب صورت می گیرد. این نرم کننده ها مبدل های یونی هستند که معمولا حاوی یون +Na می باشند که منتشر شده و جایگزین یون های +Ca2 و +Mg2 می گردند. ترکیبات کلسیم ممکن است برای تصفیه فاضلاب مورد استفاده قرار گیرند. با استفاده از کربنات کلسیم و هیدروکسید کلسیم می توان PH آب آشامیدنی و سختی آن را تغییر داد.