پکیج جاروی استخری

پکیج جارو استخر محصولی است که برای جمع آوری آشغال های ته نشین شده و گل و لای از کف استخر، به کار می رود. این پکیج شامل الکتروموتور موتوژن که به سبد پیش فیلتر مجهز شده است. ذرات درشت در این سبد استرینر به دام می افتند و از ورود آن ها به پمپ و مسدود شدن پروانه جلوگیری می شود. به منظور سهولت کار، پکیج جارو روی یک گاری آهنی سوار شده است.