شیلنگ خرطومی جاروی استخری

با داشتن یک شیلنگ خرطومی جارو استخر، یک دسته جارو و یک سر جارو می توانید استخرتان را با استفاده از نیروی مکش پمپ، جارو کنید.