برس استخری

برس‌های شست و شو یکی دیگر از لوازم ضروری برای نگهداری از استخر هستند: برس‌های شانه نایلونی، برای پاک کردن دیواره های استخر و جداسازی ذرات چسبیده به آن ها و برس‌های شانه فلزی هم برای جلوگیری از رشد جلبک روی دیواره‌ی استخرهای بتنی مورد استفاده قرار می‌گیرند.