نانوفیلتراسیون NF

فرایند نانو فیلتراسیون بیشتر جهت جداسازی محلول هایی که ترکیبی از یک سری اجزاء مورد نیاز و مطلوب و برخی اجزاء نامطلوب می باشند به کار گرفته می شود. از نانو فیلتراسیون همچنین جهت تنظیم املاح آب مصرفی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی استفاده می شود.