شیر پنج راهه فیلتر شنی

خط کاملی از شیرهای پنج راهه ی دستی برای فیلترهای شنی شیر از بالا و شیر از بغل