آنتی فوم (ضد کف)

آنتی فوم (anti-foam)، یک افزدونی شیمیایی است که باعث کاهش و مانع شکل گیری کفی است؛ که در طی یک فرآیند شیمیایی مایعات ایجاد شده است. در فرایندهای شیمیایی، کف‌ ها، باعث ایجاد مشکلات جدی بسیاری می‌ شوند. آنتی فوم ها در مایع کف، غیر قابل حل هستند و از ویژگی های اصلی آن، این است که به آسانی و به سرعت روی سطح کف، گسترش می‌ یابد.