فیلتر پرس

فیلتر پرس دستگاهی است که از آن برای جداسازی جامدات از مایعات که در فرآیند های مختلف صنعتی استفاده می گردد.