میکروفیلتراسیون MF

میکروفیلتراسیون یکی از فرایندهای مهم غشایی می‌ باشد که نیروی محرکه آن اختلاف فشار است. این روش برای جداسازی ذرات ۰/۲ الی ۲۰ میکرون به کار می‌ رود. دراین روش معمولا مواد معلق کلوئیدی جدا می‌ شود و مواد حل شده و ذرات ماکرو مولکول عبور می‌ کند. از این روش برای جداسازی باکتری ها، مواد معلق و مواد پلیمری استفاده می‌ شود.