کلرزن خطی

کلرزن خطی، به صورت in-line یا بای پس در سیستم لوله‌کشی نصب می‌شود. شما می‌توانید مخزن دستگاه را تا آن جا که ظرفیت دارد با قرص کلر پر کرده و میزان تزریق کلر را تنظیم کنید. بدین ترتیب، آبی که از فیلتر و تجهیزات گرمایشی عبور کرده است، درست پیش از بازگشت به کاسه‌ی استخر، از کلرزن می‌گذرد و با دریافت کلر، گندزدایی می‌شود.