کربن فعال

کربن فعال گرانولی برای حذف آلودگی‌ های مواد آلی و باقیمانده مواد ضدعفونی کننده آب مانند کلر و کلرآمین‌ ها استفاده می‌ شود. محیط کربن فعال از ذغال سنگ، پوسته‌ ی خشکبار یا چوب ساخته شده است. کربن فعال باقیمانده‌ ی کلر و کلرآمین‌ ها را توسط یک واکنش شیمیایی حذف می‌ نماید.