بایگانی نویسنده: سودا ایران‌زاد

کتاب های معتبر منابع آب

GIS و محاسبات جغرافیایی برای علوم و مهندسی منابع آب نه تنها مقدمه ای جامع در مورد مبانی سیستم های اطلاعات جغرافیایی است بلکه نشان می دهد که چگونه GIS و مدل های ریاضی می توانند برای توسعه سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری فضایی برای پشتیبانی از برنامه ریزی، مدیریت و مهندسی منابع آب ادغام شوند.

سد ایتایپو

سد ایتایپو (Itaipu Dam) بر روی رودخانه پارانا در مرز دو کشور پاراگوئه و برزیل، طولانی‌ترین سد جهان و به لحاظ تولید برق آبی دومین سد جهان بعد از سد سه دره به‌ شمار می‌رود.