دیونایزر

در برخی از صنایع حساس نظیر داروسازی، آب مقطر سازی و شستشوی قطعات الکترونیکی به آب با کیفیت بالا نیاز می باشد. یکی از روش های تهیه آب خالص استفاده از رزین های مبادله یونی می‌باشد.