فیلتر اتوماتیک خودشوینده

فیلتر های اتوماتیک خود شوینده جهت حذف ذرات معلق (Suspended Solids) تا 5 میکرون و کاهش کدورت آب مورد استفاده قرار مي‌گيرند.