اولترافیلتراسیون UF

اولترا فیلتراسیون فناوری جداسازی ذرات معلق نا محلول توسط ممبران است که بر مبنای غشای نیمه تراوا عملیات جداسازی را تا کمتر از یک دهم میکرون انجام می دهد.