سختی گیر رزینی

مجموع یون های کلسیم ومنیزیم را در داخل آب سختی می گویند که میزان آن در مصارف بهداشتی و صنعتی باید در حد مجاز باشد.

دسته: ,