بایگانی دسته‌ی: اخبار

کتاب های معتبر منابع آب

GIS و محاسبات جغرافیایی برای علوم و مهندسی منابع آب نه تنها مقدمه ای جامع در مورد مبانی سیستم های اطلاعات جغرافیایی است بلکه نشان می دهد که چگونه GIS و مدل های ریاضی می توانند برای توسعه سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری فضایی برای پشتیبانی از برنامه ریزی، مدیریت و مهندسی منابع آب ادغام شوند.